Binnenkort online!
contact@casemedia.nl

Vragen? Laat het ons weten!

CaseMedia - Multimedia Services

Artikel 1 Geldigheid van de voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten door CaseMedia – Multimedia Services, gevestigd te Almkerk, hierna te noemen CaseMedia.
 2. De opdrachtgever wordt geacht de hieronder vermelde algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De hierna gestelde voorwaarden zijn strikt van toepassing en hebben voorrang op de door de opdrachtgever gestelde voorwaarden. Een overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden heeft voor ons slechts waarde nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is erkend.
 3. Indien één of meerdere voorschriften in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen.

 1. De offerteprijs geldt uitsluitend voor de in de offerte vermelde opdracht. De offertes worden steeds excl. BTW opgesteld.
 2. Alle prijzen, offertes, aanbiedingen en andere documentatie van CaseMedia zijn onderhevig aan geautomatiseerde en menselijke fouten. Voor de gevolgen van dergelijke onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien er geen overeenkomst wordt bereikt binnen 30 dagen na de dagtekening van de offerte, is CaseMedia gerechtigd de offerte in te trekken of de aangeboden prijzen en/of andere voorwaarden te wijzigen.
 4. Toezending van offertes, aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht CaseMedia niet tot het accepteren van de verstrekte opdracht.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte ondertekent of nadat de overeenkomst uitdrukkelijk door CaseMedia en de opdrachtgever schriftelijk is erkend.
 2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om bedrijfs-, adres- en contactgegevens geactualiseerd te houden. Indien blijkt dat door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft CaseMedia het recht om de prijzen overeenkomstig aan te passen.
 3. In geval van een doorlopende overeenkomst is CaseMedia te allen tijde gerechtigd de gehanteerde tarieven te wijzigen. Casemedia zal de opdrachtgever hiertoe ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen van eventuele tariefswijzigingen. In geval van een prijsverhoging is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 Facturatie

 1. Bij totstandkoming van de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden een voorschot te betalen ten bedrage van 30% van het overeengekomen factuurbedrag. Bij voltooiing van de opdracht is de opdrachtgever verplicht het restant van het factuurbedrag te voldoen.
 2. Alle kosten die voor CaseMedia uit de overeenkomst voortvloeien, komen ten laste van de opdrachtgever, voor zover zij aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen en niet anders is overeengekomen.
 3. Indien CaseMedia voor de uitvoering van de opdracht minder werkuren heeft benodigd dan vooraf tussen opdrachtgever en CaseMedia is overeengekomen, zal dit op het moment van facturatie automatisch worden verrekend.

Artikel 5 Betalingen 

 1. De uiterste betaaldatum van de factuur is dertig dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders is overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Indien een factuur na de uiterste betaaldatum nog niet is voldaan, is CaseMedia gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 150 €.
 3. Indien de opdrachtgever met zijn betalingen in gebreke is, heeft CaseMedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, zonder enige aanmaning of rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor wat betreft de nog uit te voeren opdrachten, zelfs indien de overeenkomst een bepaling bevat die voorziet in opeenvolgende uitvoeringen.

Artikel 6 Uitvoering en tijdschema

 1. CaseMedia zal zo goed mogelijk proberen zich te houden aan het tijdschema met de verschillende fasen van het project. Dit tijdschema blijft richtinggevend en is niet bindend. Het niet naleven van de vermelde deadlines kan in geen geval aanleiding geven tot het bekomen van schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is verplicht de nodige medewerking te verlenen voor de uitvoering van de opdracht (aanleveren van teksten,afbeeldingen, etc.). Bij het ontbreken hiervan is CaseMedia gerechtigd de uitvoeringstermijn op te schorten en een toeslag voor vertraging en/of meerwerk in rekening te brengen.
 3. CaseMedia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdig) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover CaseMedia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 7 Uitbesteding werk aan derden

 1. De opdrachtgever machtigt CaseMedia om de opdracht door een door hem aangewezen derde te laten uitvoeren, op een door hem gewenst tijdstip.

Artikel 8 Klachten

 1. Iedere klacht betreffende de diensten, ongeacht de aard ervan, moet binnen de acht werkdagen na verzendingsdatum van de factuur verstuurd worden naar CaseMedia. Eventuele klachten betreffende de diensten kunnen niet als excuus worden gebruikt om de betaling van de facturen op te schorten of te vertragen.
 2. Het gebrek aan schriftelijk protest van de factuur binnen de acht werkdagen vanaf de verzending ervan, impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en van de erin vermelde bedragen en diensten.

Artikel 9 Gebruik diensten

 1. De opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via CaseMedia die in strijd is met de Nederlandse wet. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt, alsmede verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar ook ter wereld (ook als de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn), bijvoorbeeld door middel van torrents en hyperlinks.
 2. CaseMedia kan, indien het in het eerste lid bepaalde zich voordoet, uit eigen beweging, eventueel op aanwijzing van een derde, zonder voorafgaand overleg met of voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, het materiaal ontoegankelijk maken, verwijderen en/of andere passende handelingen verrichten teneinde te bewerkstelligen dat de opdrachtgever ophoudt in strijd met het eerste lid te handelen. CaseMedia zal de opdrachtgever van dergelijke actie(s) op de hoogte stellen.
 3. Bij herhaaldelijke schending van het bepaalde in het eerste lid is CaseMedia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 4. De opdrachtgever zal CaseMedia vrijwaren voor alle schade die het gevolg is van overtreding van hetgeen in de voorgaande leden voor haar van toepassing is bepaald. CaseMedia is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door toedoen van CaseMedia als gevolg van het voorgaande.

Artikel 10 Opschorting of annulering van de opdracht

 1. Indien, op verzoek van de opdrachtgever, de opdracht wordt geannuleerd of de uitvoering voorlopig wordt opgeschort, vindt de facturering plaats in het stadium van uitvoering waarin de opdracht zich bevindt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. CaseMedia aanvaardt enkel inspanningsverplichtingen. Alleen bewezen fouten in de uitvoering van de overeenkomst kunnen tot hun aansprakelijkheid leiden. CaseMedia is tegenover de opdrachtgever enkel aansprakelijk voor de werkelijk geleden en bewezen schade die voortvloeit uit de verplichtingen vervat in de met CaseMedia gesloten overeenkomsten, dus met uitsluiting van alle andere impliciete of ongeschreven verplichtingen.
 2. De aansprakelijkheid van CaseMedia uit of in verband met een door CaseMedia gesloten overeenkomst zal, per vordering of reeks van vorderingen, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet meer bedragen dan het totaal van de aan de opdrachtgever gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs. Met voor de terugkerende kosten van diensten over een periode van maximaal drie maanden voorafgaand aan het voorval en met betrekking tot het specifieke project waarmee de vordering verband houdt.
 3. Voor diensten waarvoor wij uitsluitend als tussenpersoon optreden, dragen wij geen enkele aansprakelijkheid. Wat de aansprakelijkheid betreft, vallen dergelijke diensten onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de uitvoerder, die ons zal vrijwaren tegen aanspraken van de opdrachtgever en van derden.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

 1. CaseMedia is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. CaseMedia zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen ten aanzien van de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

CaseMedia – Multimedia Services, gevestigd aan Korf 45 Almkerk

4286 GG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://casemedia.nl/

Korf 45 Almkerk

4286 GG

06 14849970

Persoonsgegevens die wij verwerken

CaseMedia – Multimedia Services verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@casemedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CaseMedia – Multimedia Services verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– CaseMedia – Multimedia Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CaseMedia – Multimedia Services neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CaseMedia – Multimedia Services) tussen zit. CaseMedia – Multimedia Services gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CaseMedia – Multimedia Services bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 7 Jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

CaseMedia – Multimedia Services verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CaseMedia – Multimedia Services gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CaseMedia – Multimedia Services gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CaseMedia – Multimedia Services en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@casemedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CaseMedia – Multimedia Services wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CaseMedia – Multimedia Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@casemedia.nl